Zasady recenzowania i przyjmowania materiałów do publikacji

1. Do oceny każdej publikacji pozytywnie zaopiniowanej, redaktor naczelny powołuje dwóch recenzentów wchodzących w skład rady naukowej czasopisma lub recenzentów zewnętrznych.
2. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
6.Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma.
7.Recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz składający się z trzech części. /formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej/. Pierwsza służy ocenie opracowania z punktu widzenia różnych kryteriów poprzez wybór odpowiedniego wariantu. W drugiej części recenzent jednoznacznie wskazuje, czy artykuł nadaje się do opublikowania i pod jakim(i) warunkiem(ami). Natomiast trzecia część przeznaczona jest na uwagi szczegółowe oraz obligatoryjne i opcjonalne zmiany, które autor musi nanieść w tekście przed jego opublikowaniem.
8.W sytuacji gdy opinie recenzentów są rozbieżne co do możliwości opublikowania artykułu, Redakcja kieruje opracowanie do trzeciego recenzenta
9.Zarówno recenzent jak też autor artykułu są zobowiązani do starannego, rzetelnego
i terminowego wykonania swoich zadań – recenzent przygotowania recenzji, a autor artykułu ustosunkowania się do przedstawionych mu recenzji.
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.
Nadesłanie artykułu do publikacji w „Estudios Latinoamericanos" jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
W przypadku prac młodych badaczy (magistrów, doktorantów) wymagana jest opinia promotora wraz z rekomendacją.
Po przesłaniu pracy do redakcji każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójna ślepa recenzja")
Artykuły nadsyłane przez autorów poddawane są w kolejności:
1. Wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.
2. Ocenie artykułu przez Redaktora Naczelnego, który następnie kieruje poszczególne artykuły do redaktorów tematycznych, będących ekspertami w danej dziedzinie
3. Ocena redaktorów tematycznych
4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.
5. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.
6. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny wraz z Radą Naukową.

Zapraszamy na nową stronę Estudios Latinoamericanos!

Welcome to the new website of Estudios Latinoamericanos!

Bienvenido a la nueva pagina de internet de Estudios Latinoamericanos!

nowa strona 2021